Viza română

Viza de lungă şedere

Toti solicitantii de viza trebuie sa se prezinte personal la Consulat cu urmatoarele documente:

 • Formular de cerere pentru viză de lungă şedere
 • pasaport valabil cel putin 3 luni dupa data valabilitatii vizei solicitate;
 • o fotografie color tip pasaport;
 • dovada sederii legale in SUA (viza valabila, green card)
 • dovada asigurarii medicale
 • documente care dovedesc scopul sederii in Romania, detaliate mai jos.
 • taxa consulara de procesare a cererilor de viza.

Pentru a afla care este taxa consulară apasăţi aici: LISTA CU TAXE CONSULARE.

Cererile de viza nu pot fi depuse prin posta, fax sau e-mail. Daca solicitantul nu se poate prezenta pentru ridicarea pasaportului dupa emiterea vizei, este necesar ca la depunerea documentelor sa predea un plic auto-adresat timbrat corespunzator (certified mail sau curier rapid).

Actele care insotesc cererea de viza trebuie sa fie prezentate in original si o fotocopie.

 

Asigurarea medicala trebuie sa fie valabila pentru cel putin 30,000 Euro si poate fi cumparata de la una din urmatoarele companii:

Insuremyvisa.com - tel. 18004874722;
Access America tel. 18668073982;
International Corporate Benefits Inc. 18005317939;
Aetna – www.aetna.com; Telefon: (860) 273-0123.

(1) Viza de lungă şedere pentru desfăşurarea de activităţi economice, identificată prin simbolul D/AE, se acordă străinilor care urmează să desfăşoare activităţi economice în mod independent sau în cadrul unor asociaţii familiale, în conformitate cu Legea privind organizarea şi desfăşurarea unor activităţi economice de către persoane fizice şi care prezintă următoarele documente: 

 1. dovada îndeplinirii condiţiilor referitoare la atestarea pregătirii profesionale, prevăzute de legea privind organizarea şi desfăşurarea unor activităţi economice de către persoane fizice; 
 2. asigurare medicală pe perioada valabilităţii vizei; 
 3. certificat de cazier judiciar sau alt document cu aceeaşi valoare juridică.

(2) Viza de lungă şedere pentru desfăşurarea de activităţi profesionale în mod individual, identificată prin simbolul D/AP, se acordă străinilor care urmează să desfăşoare aceste activităţi în conformitate cu legile speciale care reglementează condiţiile de exercitare a profesiilor respective. 

Acest tip de viză poate fi acordat străinilor care îndeplinesc următoarele condiţii

 1. fac dovada îndeplinirii condiţiilor legale de exercitare a profesiilor respective; 
 2. fac dovada faptului că în ţara de origine practică o profesie similară cu cea pe care intenţionează să o desfăşoare în România; 
 3. prezintă dovada asigurării medicale pe perioada valabilităţii vizei; 
 4. prezintă certificat de cazier judiciar sau alt document cu aceeaşi valoare juridică.

(3) Viza de lungă şedere pentru desfăşurarea de activităţi comerciale, identificată prin simbolul D/AC

(1) Acest tip de viză se acordă, pe baza avizului Agenţiei Române pentru Investiţii Străine, străinilor care sunt acţionari ori asociaţi, cu atribuţii de conducere sau de administrare, ai unor societăţi comerciale, persoane juridice române. 

(2) Avizul Agenţiei Române pentru Investiţii Străine se acordă străinilor prevăzuţi la alin. (1), care îndeplinesc următoarele condiţii: 

 1. existenţa unui plan de afaceri care să cuprindă date referitoare la natura, amplasarea, durata activităţii avute în vedere, nevoile estimate de forţă de muncă, precum şi proiecţia activităţii financiare pe perioada amortizării investiţiei; 
 2. fac dovada, printr-un extras de cont eliberat de o bancă din România, pe numele persoanei fizice cetăţean străin, solicitant al avizului, că dispun de fondurile necesare desfăşurării activităţii, în valoare de cel puţin 100.000 euro, în cazul în care sunt acţionari într-o societate pe acţiuni, şi 70.000 euro, în cazul în care sunt asociaţi într-o societate cu răspundere limitată; 
 3. investiţia pe care o va realiza societatea în viitor, potrivit planului de afaceri prevăzut la lit. a), să presupună aporturi de capital sau tehnologie în valoare minimă de 100.000 euro pentru o societate pe acţiuni sau de 70.000 euro pentru o societate cu răspundere limitată; 
 4. alternativ la investiţia prevăzută la lit. c) poate fi crearea a minimum 10 locuri de muncă pentru o societate cu răspundere limitată şi minimum 15 locuri pentru o societate pe acţiuni. 

(3) În cazul societăţilor cu doi sau mai mulţi asociaţi ori acţionari, care solicită acordarea avizului, condiţiile prevăzute la alin. (2) vor trebui analizate pentru fiecare solicitant în mod separat, valoarea investiţiei pe care societatea urmează să o realizeze sau numărul locurilor de muncă ce urmează a fi create majorându-se în mod corespunzător, în funcţie de numărul solicitanţilor de aviz. 

(4) Străinii care au mai obţinut anterior un aviz din partea Agenţiei Române pentru Investiţii Străine pot solicita eliberarea unui alt aviz numai în condiţiile în care dovedesc imposibilitatea obiectivă de realizare a planului de afaceri anterior. 

(5) Solicitarea de viză va fi însoţită de următoarele: 

 1. avizul Agenţiei Române pentru Investiţii Străine; 
 2. certificat de cazier judiciar sau alt document cu aceeaşi valoare juridică; 
 3. asigurare medicală pe perioada valabilităţii vizei. 

(6) Cererea însoţită de documentele prevăzute la alin. (5) se depune la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României şi se transmite, prin intermediul Direcţiei generale afaceri consulare din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, Oficiului Român pentru Imigrări, pentru avizare conform competenţelor. 

(7) Avizul Agenţiei Române pentru Investiţii Străine este valabil 6 luni de la data emiterii şi are drept scop constatarea îndeplinirii condiţiilor tehnice şi de utilitate economică a activităţii ce urmează a fi desfăşurată de către străin.

(4) Viza de lungă şedere pentru angajare în muncă, identificată prin simbolul D/AM

Viza de lunga sedere pentru angajarea in munca se acorda străinilor care urmează să intre în România în vederea încadrării în muncă. Viza acordată în acest scop se va elibera şi sportivilor care urmează să evolueze în cadrul unor cluburi sau echipe din România, în baza unui contract individual de muncă sau a unei convenţii civile în condiţiile legii;

(1) Viza de lungă şedere pentru angajare în muncă se acordă străinilor pe baza autorizaţiei de muncă eliberate de Oficiul Român pentru Imigrări.

(2) Autorizaţia de muncă se eliberează, la solicitarea angajatorului, dacă se constată îndeplinirea următoarelor condiţii:

 1. angajatorul face dovada faptului că desfăşoară o activitate legală în România, că nu are datorii şi că a făcut o selecţie legală, cu prezentarea dovezilor care să ateste acestea, potrivit prevederilor legislaţiei speciale privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României; 
 2. străinul îndeplineşte condiţiile speciale de pregătire profesională, experienţă în activitate şi autorizare, este apt din punct de vedere medical să desfăşoare activitatea respectivă, nu are antecedente penale, se încadrează în contingentul anual aprobat prin hotărâre a Guvernului, potrivit prevederilor legislaţiei speciale privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României, precum şi a celor prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. a), e), f), g) şi h), art. 8 alin. (1) lit. b) - d), art. 27 alin. (2) lit. c) şi e). 

(3) Autorizaţia de muncă nu se acordă străinilor care în ultimii 2 ani au avut un drept de şedere pentru desfăşurarea de activităţi comerciale şi nu au respectat planul de afaceri prevăzut la art. 43 alin. (2) lit. a).

(4) Oficiul Român pentru Imigrări emite autorizaţia în termen de 30 de zile de la data primirii solicitării din partea angajatorului. În cazurile în care pentru constatarea îndeplinirii condiţiilor de obţinere a autorizaţiei sunt necesare verificări suplimentare, termenul de soluţionare a cererii poate fi prelungit cu cel mult 15 zile.

(5) Solicitarea de viză trebuie să fie însoţită de următoarele documente:

 1. autorizaţia de muncă, eliberată de Oficiul Român pentru Imigrări; 
 2. dovada mijloacelor de întreţinere la nivelul salariului minim garantat în plată pentru întreaga perioadă înscrisă în viză; 
 3. certificat de cazier judiciar sau alt document cu aceeaşi valoare juridică, eliberat de autorităţile din ţara de domiciliu sau de reşedinţă; 
 4. asigurarea medicală pe perioada valabilităţii vizei. 

(6) Străinul poate solicita viza de lungă şedere pentru angajare în muncă în termen de 30 de zile de la eliberarea autorizaţiei. Viza se aprobă de Centrul Naţional de Vize, fără a mai fi necesară şi obţinerea avizului prevăzut la art. 30 alin. (7).

(5) Viza de lungă şedere pentru studii, identificată prin simbolul D/SD

(1) Viza de lungă şedere pentru studii poate fi acordată, la cerere, străinilor care solicită intrarea pe teritoriul României în calitate de student sau care participă la un program de schimb de elevi.

(2) Calitatea de student o au străinii acceptaţi la studii de către o instituţie de învăţământ de stat sau particulară, acreditată potrivit legii, inclusiv pentru participarea la cursuri de doctorat.

(3) Solicitarea trebuie să fie însoţită de următoarele documente:

      a) în cazul studenţilor:

 1. dovada de acceptare la studii eliberată de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, din care să rezulte că va urma o formă de învăţământ de zi; 
 2. dovada achitării taxei de studii pentru cel puţin un an de studii; 
 3. dovada mijloacelor de întreţinere, în cuantum de cel puţin salariul minim net pe ţară lunar, pentru întreaga perioadă înscrisă în viză; 
 4. certificat de cazier judiciar sau alt document cu aceeaşi valoare juridică; 
 5. asigurarea medicală pe perioada valabilităţii vizei; 
 6. încuviinţarea părinţilor sau a tutorelui cu privire la şederea în scop de studii pe teritoriul României, dacă străinul este minor; 

      b) în cazul străinilor care participă la un program de schimb de elevi:

 1. dovada de acceptare la studii eliberată de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, din care să rezulte că va urma o formă de învăţământ de zi; 
 2. dovada de participare într-un program de schimb de elevi, realizat de o organizaţie constituită în condiţiile legii şi recunoscută pentru acest scop; 
 3. dovada din partea organizaţiei care realizează schimbul de elevi, din care să rezulte că aceasta va asigura mijloacele de întreţinere şi eventualele costuri privind îndepărtarea; 
 4. asigurarea medicală pe perioada valabilităţii vizei; 
 5. dovada privind asigurarea cazării la o familie selectată de către organizaţia care realizează schimbul de elevi şi care deţine un spaţiu de locuit considerat normal pentru o familie din România; 
 6. încuviinţarea părinţilor sau a tutorelui cu privire la şederea în scop de studii pe teritoriul României, dacă străinul este minor. 

(4) Străinii care participă la un program de schimb de elevi trebuie să aibă vârsta cuprinsă, de regulă, între 7 şi 19 ani.

(5) Străinii bursieri ai statului român, precum şi cei de origine română nu sunt obligaţi să prezinte documentele prevăzute la alin. (3) lit. a) pct. (iii).

(6) Viza prevăzută la alin. (1) se acordă şi străinilor acceptaţi la studii în baza documentelor internaţionale la care România este parte.

(6) Viza de lungă şedere pentru reîntregirea familiei, identificată prin simbolul D/VF

(1) Sponsorul posesor al unui permis de şedere temporară valabil un an, al unui permis de şedere permanentă sau beneficiar al statutului de refugiat ori al protecţiei subsidiare poate solicita reîntregirea familiei pentru:

 1. soţ/soţie; 
 2. copiii minori necăsătoriţi ai sponsorului sau ai soţului/soţiei, inclusiv cei adoptaţi şi care se află în întreţinerea efectivă a sponsorului sau a soţului/soţiei. 

(2) Oficiul Român pentru Imigrări poate aproba, dacă sunt întrunite condiţiile prevăzute de lege, reîntregirea familiei şi pentru următoarele categorii:

 1. rudele de gradul I în linie ascendentă ale sponsorului sau ale soţului/soţiei, în cazul în care nu se pot întreţine singure şi nu se bucură de un sprijin familial adecvat în ţara de origine; 
 2. copiii adulţi necăsătoriţi ai sponsorului sau ai soţului/soţiei, în cazul în care aceştia nu se pot întreţine singuri din motive medicale. 

(3) Minorii neînsoţiţi, beneficiari ai statutului de refugiat sau ai protecţiei subsidiare, pot solicita reîntregirea familiei pentru:

 1. rudele de gradul I în linie ascendentă sau tutorele legal; ori 
 2. atunci când aceştia nu există sau nu pot fi identificaţi, orice altă rudă a acestuia. 

(4) Străinii prevăzuţi la alin. (1), titulari ai unui drept de şedere în scop de studii, pot solicita reîntregirea familiei pentru soţ/soţie şi copiii minori necăsătoriţi, cu condiţia ca data încheierii căsătoriei să fie anterioară obţinerii dreptului de şedere.

(5) Străinii beneficiari ai statutului de refugiat sau ai protecţiei subsidiare pot solicita reîntregirea familiei pentru soţ/soţie numai dacă data la care a fost încheiată căsătoria este anterioară obţinerii uneia dintre aceste forme de protecţie.

(6) Străinii prevăzuţi la alin. (1), titulari ai unui drept de şedere pentru desfăşurarea de activităţi de cercetare ştiinţifică, pot solicita reîntregirea familiei, chiar dacă valabilitatea permisului de şedere este mai mică de un an.

(7) Cererea-tip se depune la formaţiunea teritorială a Oficiului Român pentru Imigrări pe a cărei rază solicitantul locuieşte în mod legal şi va fi însoţită de următoarele documente:

 1. certificatul de căsătorie sau, după caz, dovada legăturii de rudenie; 
 2. declaraţia solicitantului, în formă autentică, din care să reiasă că membrii de familie vor locui împreună cu acesta; 
 3. copia documentului care atestă dreptul de şedere pe teritoriul României; 
 4. dovada deţinerii legale a spaţiului de locuit; 
 5. dovada mijloacelor de întreţinere; 
 6. asigurarea medicală a solicitantului. 

(8) În cazul în care există dubii cu privire la legătura de rudenie, Oficiul Român pentru Imigrări poate solicita şi alte dovezi pentru stabilirea acesteia.

(9) Cererea se aprobă în cazul îndeplinirii următoarelor condiţii:

 1. să nu existe o stare de bigamie sau de poligamie; 
 2. solicitantul să deţină un spaţiu de locuit considerat normal pentru o familie similară din România; 
 3. solicitantul să posede mijloace de întreţinere, pe lângă cele necesare pentru propria întreţinere potrivit legii, în cuantum corespunzător salariului minim net pe economie pentru fiecare membru de familie. 

(10) Pentru beneficiarii statutului de refugiat sau ai protecţiei subsidiare, care solicită reîntregirea familiei, nu este obligatorie prezentarea documentelor prevăzute la alin. (7) lit. d) - f) şi nici îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (9) lit. b) şi c).

(11) Cererea va fi soluţionată în termen de maximum 3 luni de la data depunerii.

(12) Aprobarea cererii va fi comunicată în scris solicitantului, în vederea transmiterii acesteia membrilor de familie interesaţi, care o prezintă la misiunea diplomatică sau la oficiul consular odată cu cererea de acordare a vizei române.

(13) În cazul respingerii cererii, motivele vor fi comunicate străinului în scris.

(14) Viza se eliberează de către misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României din ţara în care membrii de familie îşi au reşedinţa sau domiciliul.

(15) Solicitarea de viză trebuie să fie însoţită de următoarele documente:

 1. comunicarea Oficiului Român pentru Imigrări, prevăzută la alin. (12); 
 2. dovada asigurării medicale pe perioada valabilităţii vizei; 
 3. certificatul de cazier judiciar sau alt document cu aceeaşi valoare juridică, eliberat de autorităţile din ţara de domiciliu sau de reşedinţă a străinului. 

(16) Pot solicita viză pentru reîntregirea familiei şi următoarele categorii de persoane:

 1. străinii căsătoriţi cu cetăţeni români; 
 2. străinii necăsătoriţi care convieţuiesc cu cetăţeni români necăsătoriţi, dacă au cel puţin un copil împreună, denumiţi în continuare parteneri
 3. copiii cetăţeanului român, ai soţului/soţiei sau ai partenerului, inclusiv cei adoptaţi, care nu au împlinit vârsta de 21 de ani sau care se află în întreţinerea cetăţeanului român, a soţului/soţiei sau a partenerului; 
 4. rudele de gradul I în linie ascendentă ale cetăţeanului român sau ale soţului/soţiei acestuia. 

(17) Solicitarea de viză depusă de persoanele prevăzute la alin. (16) va fi însoţită de certificatul de căsătorie sau, după caz, de dovada existenţei legăturii de rudenie sau a calităţii de partener.

(18) Adopţia trebuie să fie dispusă printr-o decizie a unei autorităţi române competente, în condiţiile legii, sau printr-o decizie a unei autorităţi a altui stat, care produce efecte juridice pe teritoriul României.

(19) Acordarea vizei de lungă şedere pentru reîntregirea familiei poate fi refuzată atunci când solicitarea se întemeiază pe o căsătorie de convenienţă constatată anterior, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă.

(7) Viza de lungă şedere pentru activităţi umanitare sau religioase, identificată prin simbolul D/RU, se acordă străinilor, la cerere, de către misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României din ţara în care aceştia îşi au reşedinţa sau domiciliul, în următoarele condiţii:

 1. existenţa avizului Ministerului Culturii şi Cultelor ori, după caz, al Comisiei interdepartamentale pentru coordonarea şi sprijinirea activităţilor umanitare din cadrul Ministerului Sănătăţii; 
 2. dovada calităţii de reprezentant al unei organizaţii religioase legal înfiinţate în România sau al unei organizaţii umanitare; 
 3. dovada spaţiului de locuit şi a mijloacelor de întreţinere, la nivelul a trei salarii medii pe economia naţională; 
 4. dovada asigurării medicale şi că nu suferă de boli care pot pune în pericol sănătatea publică; 
 5. prezentarea certificatului de cazier judiciar sau a altui document cu aceeaşi valoare juridică, eliberat de autorităţile din ţara de origine a străinului.

(8) Viza de lungă şedere pentru desfăşurarea de activităţi de cercetare ştiinţifică, identificată prin simbolul D/CS, se acordă străinilor în baza avizului Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi al Oficiului Român pentru Imigrări.

(1) Avizul Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică se eliberează la solicitarea unităţilor şi instituţiilor de cercetare-dezvoltare, cu îndeplinirea următoarelor condiţii:

 1. unităţile de cercetare-dezvoltare să fie atestate în condiţiile legii; 
 2. să existe un acord de primire între unităţile prevăzute la lit. a) şi cercetătorul care a fost acceptat să desfăşoare activităţi în cadrul unui proiect de cercetare ştiinţifică. Forma şi condiţiile în care se încheie acordul de primire vor fi stabilite prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului. 

(2) Solicitarea de viză trebuie să fie însoţită de următoarele documente:

 1. acordul de primire avizat de Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică;
 2. certificatul de cazier judiciar sau alt document cu aceeaşi valoare juridică, eliberat de autorităţile din ţara de domiciliu sau de reşedinţă;
 3. asigurarea medicală valabilă pe perioada valabilităţii vizei.

(9) Viza diplomatică şi viza de serviciu, identificată prin simbolul DS, permit intrarea în România, pentru o şedere, de regulă, de lungă durată, străinilor titulari ai unui paşaport diplomatic, respectiv de serviciu, care urmează să îndeplinească o funcţie oficială în calitate de membri ai unei reprezentanţe diplomatice sau ai unui oficiu consular al statului de apartenenţă în România.

(10) Viza de lungă şedere pentru alte scopuri, identificată prin simbolul D/AS, se acordă, la cerere, de către misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României din ţara în care aceştia îşi au reşedinţa sau domiciliul, următoarelor categorii de străini:

      a) celor detaşaţi de către:

 1. o companie străină cu sediul pe teritoriul unui stat membru al Organizaţiei Mondiale a Comerţului la o reprezentanţă, sucursală ori filială a sa, aflată pe teritoriul României, sau la o societate comercială, persoană juridică română, al cărei asociat/acţionar este compania străină, cu acelaşi obiect de activitate, dacă fac dovada că nu sunt în raporturi de muncă cu o altă persoană juridică română; 
 2. un angajator cu sediul în străinătate la o persoană juridică din România, în baza unui contract comercial de prestări de servicii încheiat între cele două părţi; 

      b) celor al căror acces pe piaţa muncii din România este reglementat prin acorduri bilaterale încheiate de România cu alte state;

      c) celor desemnaţi ca administratori ai unei societăţi comerciale, dacă fac dovada că îndeplinesc în mod cumulativ următoarele condiţii:

 1. au calitatea de administrator; 
 2. la data solicitării nu sunt asociaţi sau acţionari la societatea comercială în cauză sau la altă persoană juridică română şi nu au avut aceste calităţi în ultimii 2 ani; 
 3. la societatea comercială în cauză nu mai există un alt străin care a obţinut un drept de şedere în acest scop; 
 4. societatea comercială în cauză a realizat un aport de capital sau transfer de tehnologie de cel puţin 50.000 euro; 

      d) celor care solicită intrarea pe teritoriul României în scopul formării profesionale neremunerate în cadrul unei întreprinderi din sectorul public sau privat ori în cadrul unui furnizor de formare profesională acreditat, dacă fac dovada că îndeplinesc în mod cumulativ următoarele condiţii:

 1. au încheiat un contract de formare pentru participarea neremunerată la o formă de pregătire în cadrul unei întreprinderi din sectorul public sau privat ori în cadrul unui furnizor de pregătire profesională acreditat; 
 2. dispun de mijloace de întreţinere în cuantum de cel puţin salariul mediu net pe economie lunar pentru întreaga perioadă înscrisă în viză; 
 3. au încuviinţarea părinţilor sau a tutorelui cu privire la şederea pe teritoriul României în acest scop, dacă străinul este minor; 

      e) celor care desfăşoară activităţi în cadrul unor programe de voluntariat, dacă fac dovada că îndeplinesc în mod cumulativ următoarele condiţii:

 1. au încheiat un contract de voluntariat cu o persoană juridică de drept public sau de drept privat fără scop lucrativ, denumită în continuare organizaţie-gazdă, în cuprinsul căruia se face menţiune cu privire la activitatea pe care urmează să o desfăşoare, condiţiile în care sunt supravegheaţi în îndeplinirea sarcinilor, precum şi la orele de lucru; 
 2. organizaţia-gazdă asigură cazarea, mijloacele de întreţinere şi asigurarea medicală pentru întreaga perioadă de valabilitate a vizei, precum şi eventualele costuri privind îndepărtarea; 
 3. au vârsta de peste 14 ani inclusiv; 
 4. au încuviinţarea părinţilor sau a tutorelui cu privire la şederea pe teritoriul României în acest scop, dacă străinul este minor; 

      f) celor care urmează tratament medical de lungă durată, în cadrul instituţiilor medicale publice sau private, dacă prezintă scrisoare de acceptare din partea instituţiilor respective, în care să fie precizate diagnosticul şi durata tratamentului. Această viză poate fi acordată şi pentru un eventual însoţitor, care asistă străinul aflat în imposibilitatea de a se îngriji singur, dacă acest lucru este menţionat expres în scrisoarea de acceptare;

      g) celor care desfăşoară alte activităţi ce nu contravin legilor române, dacă îşi justifică prezenţa pe teritoriul României.

(2) Străinilor din categoriile prevăzute la alin. (1) li se acordă viză dacă:

      a) prezintă dovada asigurării medicale pe perioada de valabilitate a vizei;

      b) prezintă dovada asigurării condiţiilor de cazare;

      c) prezintă certificat de cazier judiciar sau alt document cu aceeaşi valoare juridică, eliberat de autorităţile din ţara de origine.

A N U N Ț I M P O R T A N T

24.01.2020

Cu ocazia Zilei Unirii Principatelor Române, în ziua de 24 ianuarie 2020 Consulatul General al României este închis. …

ANUNŢ IMPORTANT

24.12.2019

Cu ocazia sărbătorilor de iarnă în perioada 25 – 29 decembrie 2019 și 31 decembrie 2019 – 5 ianuarie 2020 Consulatul General…

Comunicat de presă privind precizările președintelui AEP legate de utilizarea datelor cu caracter personal ale alegătorilor români din străinătate exclusiv în procesele electorale

13.09.2019

Președintele AEP, Constantin-Florin Mitulețu-Buică, revine asupra repetatelor asigurări pe care le-a oferit în legătură cu utilizarea…