Paşaportul simplu electronic

Paşaportul pentru un cetăţean român care are domiciliul în S.U.A.


Vă recomandăm să consultaţi cu atenție informaţiile privind obţinerea paşaportului pentru a vă asigura că dețineți toate documentele necesare, conform prezentelor instrucțiuni. Lista taxelor consulare este disponibilă la acest link: Taxe consulare. Taxele sunt supuse modificărilor periodice în funcţie de evoluţia raportului euro-dolar.


PAŞAPOARTELE NU SE MAI PRELUNGESC. CETĂŢENII ROMÂNI CARE DEȚIN UN PAŞAPORT A CĂRUI VALABILITATE A EXPIRAT SAU URMEAZĂ SĂ EXPIRE TREBUIE SĂ SOLICITE UN NOU PASAPORT.

NU SE MAI ACCEPTĂ TRIMITEREA CERERILOR DE PAȘAPORT PRIN POSTĂ.
FOTOGRAFIEREA, AMPRENTAREA, SEMNĂTURA ELECTRONICĂ, SCANAREA DOCUMENTELOR ÎN ORIGINAL ȘI COMPLETAREA FORMULARULUI DE CERERE PENTRU NOUL PAȘAPORT ELECTRONIC IMPUN PREZENȚA SOLICITANTULUI LA CONSULAT.
Nu sunt necesare fotografii. Fotografierea se efectuează la Consulat. În vederea fotografierii, vă adresăm rugămintea de a purta îmbrăcăminte în culori închise, evitând albul sau nuanțele deschise.
Este obligatorie prezentarea tuturor documentelor justificative în original şi o fotocopie. Nu este necesară fotocopierea întregului pașaport, ci numai primele patru pagini (începând cu fila informatizată, care cuprinde fotografia și datele personale).


 

Documente necesare:

1. Cererea de servicii consulare - se completeaza si se semneaza la Consulat (se regaseste si la capitolul Formulare consulare - postate pe pagina principala)

2. Paşaportul românesc, în original și fotocopie. În cazul în care paşaportul românesc a fost furat  trebuie prezentat raportul emis de poliţia locală privind declararea evenimentului, însoțit de traducerea  în limba română, efectuata de un traducator autorizat.

În cazul în care pașaportul este pierdut se va completa o declarație la Consulat.

În cazul paşapoartelor expirate de foarte mult timp, care nu conțin codul numeric personal, trebuie prezentată dovada de cetăţenie română; documentul se elibereaza în urma procedurii de clarificare a cetăţeniei române.

ATENŢIE! Noul sistem de procesare a cererilor de paşapoarte electronice nu permite procesarea cererilor pentru persoanele care nu au alocat cod numeric personal (CNP).

Codul numeric personal poate fi obtinut prin intermediul Consulatului sau prin intermediul unui mandatar cu procură specială.

3. Dovada din care rezultă că autorităţile SUA i-au acordat dreptul de şedere permanentă , în original și fotocopie (paşaport SUA, certificat de naturalizare, green card)

In cazul prezentarii certificatului de naturalizare , este necesara si o traducere in limba romana a documentului, efectuata de un traducator autorizat.

4. Buletinul sau cartea românească de identitate în original și fotocopie -  dacă este cazul (doar pentru persoanele care au în paşaportul anterior domiciliul în România); în cazul în care buletinul sau cartea românească de identitate a fost furat/ă trebuie prezentat raportul emis de poliţia locală privind declararea furtului, precum şi traducerea în limba română, la un traducator autorizat. În cazul în care nu mai sunteți în posesia buletinului/cărțtii de identitate se va completa o declarație la Consulat.

5. acte de stare civilă:

  • certificatul de naştere românesc, în original și fotocopie;
  • certificatul de căsătorie românesc, în original și fotocopie (pentru cei căsătoriţi şi pentru cei văduvi);
  • sentinţa de divorţ emisă de o instanţă română, rămasă definitivă, în original și fotocopie (pt. cei divorţaţi);
  • certificatul de deces românesc al soţului/soţiei, în original și fotocopie (pt. cei văduvi);

Atenţie! – Pentru procesarea cererilor de paşaport nu sunt acceptate copii legalizate ale actelor de identitate și de stare civila. În cazul în care nu detineți actele de stare civilă în original (certificate de naştere, căsătorie, deces), este necesar să solicitaţi procurarea duplicatelor actelor de stare civilă din România]. După obţinerea duplicatelor din România puteţi solicita un nou paşaport.

Atenţie! – Nu sunt acceptate decât acte de stare civilă emise de autorităţile române. Actele de stare civilă străine (certificate de naştere, căsătorie, deces) trebuie în prealabil înscrise / transcrise în registrele de stare civilă române. Sentinţele de divorţ străine trebuie în prealabil recunoscute de instanţele judecătoreşti române.

În cazul minorilor nascuţi în străinătate cererile de paşaport pot fi depuse numai după înscrierea/transcrierea nașterii în registrele de stare civila românești și obținerea certificatului de naștere românesc cu alocarea codului numeric personal.

Atenţie! Datele din documentele prezentate trebuie să corespundă actelor de stare civilă românești. Persoanele care şi-au schimbat numele în străinătate trebuie să solicite în prealabil înscrierea menţiunii de schimbare a numelui în registrele de stare civilă românești.

Atenţie! În cazul COPIILOR MINORI (PÂNĂ LA 18 ANI) trebuie prezentate următoarele documente suplimentare:

a.  Certificatul de căsătorie românesc al părinţilor, dacă este cazul, în original și fotocopie;

b. În cazul în care unul dintre părinţi este decedat, sau copilul a fost încredinţat spre creştere şi educare unuia dintre părinţi trebuie prezentate dovezi în acest sens (sentinţa de divorţ, hotărâre judecătorească de încredinţare a minorului, certificat de deces al părintelui), în  original și fotocopie. Sentinţele judecătoreşti trebuie să fi fost emise de instanţele române; hotărârile pronunţate în străinătate trebuie în prealabil recunoscute în România.

c. Paşapoartele părinţilor, în original și fotocopie. Părinţii cetăţeni români trebuie să aibă inclusă în paşaport menţiunea stabilirii domiciliului în străinătate sau să aplice pentru obţinerea unui paşaport CRDS în acelaşi timp cu minorul.

d. Documentele din care rezultă că autorităţile SUA au acordat minorului şi părinţilor dreptul de şedere permanentă sau de lungă durată (paşaport SUA, green card)  în original și fotocopie;

e. Pentru minorii în vârstă de până la 14 ani, cererea de eliberare a paşaportului se formuleaza de către ambii părinţi, de părintele supravieţuitor, de părintele căruia i-a fost încredinţat minorul prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă sau, după caz, de reprezentantul legal.

f. Pentru minorii cu vârste între 14 - 18 ani, cererea va fi semnată de minor asistat de către ambii părinți, de părintele supraviețuitor, de părintele căruia i-a fost încredințat minorul prin hotărâre judecătoreasca rămasă definitivă și irevocabila sau, după caz, de reprezentantul legal.

Persoanele îndreptăţite să formuleze cererea/să asiste minorul la semnarea cererii trebuie să se prezinte personal la Consulat împreună cu minorul.

Perioada de soluționare a cererilor de pașaport este de  3 luni.
Eliberarea noului paşaport este condiţionată de anularea vechiului pașaport şi predarea cărţii de identitate / buletinului de identitate românesc de către persoanele care au în paşaportul expirat domiciliul în România. În cazul în care paşaportul expirat, cartea de idetitate sau buletinul românesc de identitate a/u fost furat/e trebuie prezentată dovada eliberată de poliţia locală prin care se consemnează declararea furtului documentului respectiv, însoțită de traducere legalizată în limba română, certificată cu apostilă conform Convenției de la Haga din 1961. Declararea pierderii se  efectuează la Consulat.

Există rețineri și temeri pentru persoanele care au avut ultimul pașaport cu domiciliul în Romania și solicită un nou pașaport cu dobândirea statutului de cetățean român cu domiciliul în străinătate, iar la eliberarea celui nou trebuie să predea cartea de identitate, conform art. 34 alin. 3 pct. 6 din Legea 248/2005. Faptul că nu mai aveți carte de identitate nu vă îngrădește cu absolut nimic calitatea de cetățean român. Cartea de identitate românească atestă faptul ca aveți domiciliul stabil în România. În cazul în care ați dobândit statutul de cetațean român cu domiciliul în străinătate și vă aflați temporar în România vă puteți adresa serviciului public comunitar local de evidentă a persoanelor în vederea obținerii unei cărți de identitate provizorii pentru persoanele cu domiciliul în străinătate, sau, în cazul în care vă restabiliți domiciliul în România, puteți solicita o carte de identitate permanentă.

 

 

A N U N Ț I M P O R T A N T

24.01.2020

Cu ocazia Zilei Unirii Principatelor Române, în ziua de 24 ianuarie 2020 Consulatul General al României este închis. …

ANUNŢ IMPORTANT

24.12.2019

Cu ocazia sărbătorilor de iarnă în perioada 25 – 29 decembrie 2019 și 31 decembrie 2019 – 5 ianuarie 2020 Consulatul General…

Comunicat de presă privind precizările președintelui AEP legate de utilizarea datelor cu caracter personal ale alegătorilor români din străinătate exclusiv în procesele electorale

13.09.2019

Președintele AEP, Constantin-Florin Mitulețu-Buică, revine asupra repetatelor asigurări pe care le-a oferit în legătură cu utilizarea…