Servicii consulare

Înscrierea documentelor emise de autorităţile străine

Actele de stare civilã ale cetãţenilor români întocmite în strãinãtate, la autoritãtile locale competente, se TRANSCRIU, obligatoriu, în registrele de stare civilã române, în termen de 6 luni de la întoarcerea în tarã sau de la primirea din strãinãtate a certificatului ori extrasului de stare civilã.

Cererea de transcriere se adresează serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor pe raza căruia are domiciliul / a avut ultimul domiciliu în România solicitantul. Persoanele care nu au avut domiciliul în România, pot depune cererea la Primaria Sectorului 1 Bucureşti.

Cererea poate fi formulată personal sau prin reprezentant împuternicit cu procură specială, autentificată de un notar public din România, de o misiune diplomatică / oficiu consular al României din străinătate sau de un notar public străin; procurile autentificate de notarii publici americani trebuie să fie certificate cu Apostila de secretarul de stat competent; detalii privind procedura obţinerii Apostilei sunt disponibile la urmatorul link: Certificarea documentelor cu Apostila prevăzută de Convenţia de la Haga

Minorii în vârsta de peste 14 ani solicită transcrierea certificatelor de naştere în nume propriu, asistaţi de unul dintre părinţi sau, după caz, de tutore, ori prin împuternicit cu procură specială; în cazul în care parinţii au domicilii diferite în ţară, primăria competentă privind transcrierea certificatului de naştere poate fi oricare din cele două primării pe raza cărora au domiciliul părinţii minorului.

Cererea de transcriere este însoţită de certificatul sau extrasul de stare civilă eliberat de autorităţile străine, în original, fotocopie şi traducere legalizată, precum şi, după caz, de următoarele documente:

a) fotocopii ale certificatelor de naştere şi, după caz, de căsătorie ale soţilor / părinţilor / persoanei decedate; fotocopii ale actului de  identitate sau paşaportului, după caz;

c) declaraţie notarială cu privire la numele purtat de soţi după căsătorie, în situaţia în care, în certificatul/extrasul de căsătorie procurat din străinătate, nu se face referire la numele soţilor după căsătorie;

d) declaraţie din partea părintelui care solicită transcrierea certificatului de naştere al copilului, privind domiciliul minorului, în cazul în care părinţii acestuia au domicilii diferite;

e) declaraţie din partea titularului actului sau a reprezentantului legal, că nu mai există un alt act transcris/înscris sau reconstituit.

Actele străine prezentate de solicitanţi trebuie certificate cu Apostila, conform Convenţiei de la Haga, şi vor fi însoţite de traducerea legalizată în limba română. Detalii despre procedura obţinerii Apostilei sunt disponibile la următorul link: Certificarea documentelor cu Apostila prevăzută de Convenţia de la Haga.

În cazul în care titularul certificatului sau extrasului de stare civilă ce urmează a fi transcris nu este în posesia niciunui document cu care să facă dovada cetăţeniei române se efectuează verificări la Direcţia Generală de Paşapoarte.

În situatia în care, la depunerea cererilor de transcriere a certificatelor sau extraselor procurate din străinătate, se stabileşte că au intervenit modificări la numele şi/sau prenumele titularului actului, faţă de documentele ce însoţesc cererea de transcriere, se solicită documentele necesare clarificării neconcordanţelor privind numele şi/sau prenumele. Cererea pentru transcriere se depune şi se soluţionează după clarificarea neconcordanţelor.

În situatia în care se stabileste că în certificatul sau extrasul eliberat de autorităţile străine au fost înscrise date care sunt în neconcordanţă cu cele înscrise în registrele de stare civilă române, transcrierea se va face după îndreptarea erorilor de către autorităţile străine emitente.

A N U N Ț I M P O R T A N T

24.01.2020

Cu ocazia Zilei Unirii Principatelor Române, în ziua de 24 ianuarie 2020 Consulatul General al României este închis. …

ANUNŢ IMPORTANT

24.12.2019

Cu ocazia sărbătorilor de iarnă în perioada 25 – 29 decembrie 2019 și 31 decembrie 2019 – 5 ianuarie 2020 Consulatul General…

Comunicat de presă privind precizările președintelui AEP legate de utilizarea datelor cu caracter personal ale alegătorilor români din străinătate exclusiv în procesele electorale

13.09.2019

Președintele AEP, Constantin-Florin Mitulețu-Buică, revine asupra repetatelor asigurări pe care le-a oferit în legătură cu utilizarea…